Ashwagandha Choorna(Bhavaprakash)

Therapeutic use: Vajeekara, improves sperm count, Rasayana,   shwithra, shotha Kshaya nashaka.

Dose: 3 to 5gm

Anupana: milk