Prabhakara Vati(Bhaisajya rathnavali)

Indication: Useful in Hridroga, Hridaya shoola, Hridayavaroda, Hridayanirbalatha,Pittajakasa, Daha, Mandagni, Brama, Anaemia.

Dose: 1-2 vati twice or thrice a day.

Anupana: Arjunaksheerapaka, Dadima swarasa, Draksha swarasa.